Algemene Voorwaarden JennTravels

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomsten voor groepsreizen die gesloten zijn met JennTravels. Waar in deze algemene reisvoorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende omschrijvingen is het volgende van toepassing:

De reisorganisator: JennTravels B.V., gevestigd te Vries en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer: 01152959.
De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door JennTravels aangeboden reizen.
De overeenkomst: overeenkomst (opdrachtbevestiging) waarbij de reisorganisator zich naar de tegenpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.
De website: www.jenntravelsgroepsreizen.nl.
Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als “hem, zijn of hij” wordt genoemd, wordt eveneens “haar of zij” bedoeld.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzijn rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair.
2. Het aanbod van de reisorganisator is geheel vrijblijvend en kan, indien nodig, door de reisorganisator worden herroepen.
3. De groepsverantwoordelijke zorgt voor het verstrekken van alle benodigde gegevens van de betreffende deelnemers ten behoeve van het afsluiten en uitvoeren van de reisovereenkomst.
4. De groepsverantwoordelijke is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. De reiziger is aansprakelijk voor zijn eigen deel.
5. De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
6. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander public relations materiaal voorzover door derden uitgegeven.
7. Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
8. In het geval van verzoek tot wijzigingen op medische- of andere gronden door de reiziger dan is de reisorganisator gerechtigd om de hieruit voortvloeiende kosten aan de reiziger door te berekenen. In alle gevallen is uitdrukkelijk toestemming van de reisorganisator nodig.
9. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.
10. De overeenkomst en de algemene reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.
11. In het geval van geschil tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze algemene reisvoorwaarden prevaleert de tekst in de Nederlandse taal.
12. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
13. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle rechtspersonen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van zijn onderneming.
14. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
15. Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, dan wordt met deze betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator niet.

Artikel 3: Informatie van de reisorganisator
De reisorganisator informeert de reiziger tijdig voor de vertrekdatum over:
a) accommodatie, vervoer, programma (voorzover van toepassing).
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kan helpen, hetzij rechtstreeks de reisorganisator.
Artikel 4: Informatie van de reiziger
1. De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
2. De groepsverantwoordelijke is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicap, e.d.) van de groep voor boeking kenbaar te maken.
Artikel 5: Prijs van de reis
1. De in de overeenkomst gestelde prijs van de reis is vast, geldt per persoon en geldt enkel voor de diensten en voorzieningen zoals in het programma van de reis zijn gepubliceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
2. De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met de datum voor vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen
d) de in de reissom opgenomen kosten voor entree, huur materialen en activiteiten, die niet door reisorganisator kunnen worden beinvloed.
3. De reisorganisator zal de groepsverantwoordelijke schriftelijk op de hoogte stellen van een eventuele verhoging onder vermelding van de gemaakte berekening.
4. Als de verhoging meer dan 20% van de totaalprijs bedraagt, dan kan de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

Artikel 6: Betaling van de reissom
1. Voor alle reizen van de reisorganisator is een aanbetaling van 15% van de reissom met een minimum van 250 euro vooraf verplicht, tenzij vooraf anders is bepaald. Deze aanbetaling dient 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan.
3. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, dan zal er schriftelijk of telefonisch contact worden opgenomen met de groepsverantwoordelijke. Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de op de factuur vermelde kosten te innen zullen worden verhaald op de opdrachtgever.
4. Een boeking van de reis wordt definitief als de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van de reisorganisator mondeling, per email of schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst met de reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De groepsverantwoordelijke is hoofdaansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en de eventuele kosten voortvloeidend uit de in-de-plaatsstelling.

Artikel 8: Wijzigingen door de reiziger/groepsverantwoordelijke
1. Na de wederzijdse acceptatie van de reisovereenkomst kan een groepsverantwoordelijke een verzoek doen tot wijziging. Hieraan zal zoveel mogelijk medewerking worden verleend door de reisorganisator. Eventuele extra kosten die hieruit worden gemaakt worden in zijn geheel doorberekend aan de reiziger.
2. Indien het verzoek tot wijziging niet kan worden uitgevoerd door de reisorganisator, dan wordt de oorspronkelijke reis uitgevoerd.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de start van de reis
1. In bijzondere gevallen is de reisorganisator gerechtigd om de reis op 1 of meerdere punten te wijzigen. Onder bijzondere gevallen worden omstandigheden van een dermate aard verstaan dat verplichtingen van de reisorganisator t.o.v. de reisovereenkomst in alle redelijkheid niet kunnen worden verlangd. Weersomstandigheden kunnen behoren tot deze omstandigheden.
2. Wanneer na vertrek van de reis een gedeelte van de in de reisovereenkomst genoemde diensten door de reisorganisator niet kan worden uitgevoerd, dan zal de reisorganisator zorgen voor een passend alternatief zodat de continuiteit van de reis geen gevaar loopt.
3. De reisorganisator is verplicht om de door hem gewijzigde vertrektijden tijdig kenbaar te maken aan de groepsverantwoordelijke.
4. Te allen tijde zal de reisorganisator zijn uiterste best doen om eventuele wijzigingen tot het minimum te beperken en een passende en gelijkwaardige alternatieve invulling te bieden.

Artikel 10: Verbreking door de reisorganisator
Wanneer een reis niet voldoet aan het gestelde aantal deelnemers, dan is de reisorganisator gerechtigd de reisovereenkomst met directe ingang op te zeggen.

Artikel 11: Verbreking door reiziger
Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. Er wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert is de reiziger de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

tot 8 weken voor de vertrek dag: de reiziger betaalt de aanbetaling.
uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 35% van de reissom.
uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 50% van de reissom.
uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 75% van de reissom.
uiterlijk 1 week voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 90% van de reissom.
korter dan 7 dagen voor de vertrekdag, op de vertrekdag zelf en vanaf de dag van vertrek: de reiziger betaalt de hele reissom.

Om problemen te voorkomen doet de reiziger er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Als de reiziger tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger. In dit geval is de reisorganisator niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom van de overeenkomst.

Artikel 13: Afwijking van het reisschema, aanwijzingen van de reisbegeleider en gezondheid
1. Reisbegeleiders en gidsen van de reisorganisator kunnen het reisschema ter plaatse naar eigen inzicht wijzigen, als zij van mening zijn dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de groepsverantwoordelijke, maar de uiteindelijke beslissing wordt door de reisbegeleider/gids genomen.
2. Een op deze wijze gewijzigd reisschema is geen verplichting voor de reisorganisator tot restitutie van de reissom.
3. Aanwijzingen van de reisorganisator en of de reisbegeleider/gids dienen door de reiziger(s) te worden opgevolgd. Indien een reiziger hieraan geen gevolg geeft, dan kan de reisbegeleider/gids hem uitsluiten van verdere deelname van de reis. In dit geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom en zijn alle gevolgen hiervoor voor rekening en verantwoording van de reiziger.
4. De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de reisorganisator en of de reisbegeleider/gids van (voortzetting) van de reis worden uitgesloten. In dit geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van enig deel van de reissom en zijn alle gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger.
5. De reisorganisator infomeert de reiziger over de activiteiten tijdens de reis en de noodzakelijke uitrusting voor aanvang van de reis.
6. De reiziger is verplicht zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke conditie voor de geboekte reis van de overeenkomst.
7. De reisorganisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke- en geestelijke conditie van de reiziger.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de overeenkomst tot de reisorganisator redelijkerwijs mag hebben.
2. Wanneer de reis niet geheel overeenkomstig de reisovereenkomst wordt uitgevoerd vanuit de reiziger, dan is de reiziger/groepsverantwoordelijke verplicht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de reisorganisator.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger, een derde of door overmacht zoals hierna omschreven.
5. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene en bijzondere omstandigheden die buiten het vermogen van de reisorganisator liggen en ondanks alle goede zorgen niet kunnen worden vermeden. Tevens vallen onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen, vliegtuig- en bootvertragingen en overheidsmaatregelen.
6. De vergoeding voor schade door schuld van de reisorganisator zal nimmer hoger zijn dan de reissom.
7. Bij wijzigingen in het programma door externe factoren als weersomstandigheden zal een alternatief worden geboden indien mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met groepsverantwoordelijke. Mocht het gekozen alternatief extra kosten met zich mee brengen, dan is dit voor rekening van de groep, niet van de reisorganisator.
8. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.
9. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering zoals een annulerings- en/of reisverzekering alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisatie, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn overeen gekomen verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Voor de start van de reis: klachten voor de reisovereenkomst moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisorganisator.
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator of rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde rechter.

© Copyright - JennTravels 2018